Đời Sáng Đức Phật

Lời bài hát Đời Sáng Đức Phật

Đức Phật Thích Ca Tất Đạt Đa Thái tử con vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Vệ. Thời còn niên thiếu tuy đời Ngài sung sướng sống trên nhung lụa, Nhưng lòng Ngài thông cảm thấy đau thương sầu khắp muôn phương, Quyết chí dứt đời cao sang Ngài thề nguyền hy sinh cho bao nhân loại an vui.

Đức Phật xuất gia suốt ngày đêm nguyện tìm cho ra Đạo mầu quyết không nề gian khổ. Rồi một ngày kia khi Đạo mầu tìm ra dấn thân vô đời pháp vui đem cứu người bước chân vui Ngài đi khắp nơi thuyết pháp tế độ sinh linh hoà tình thương yêu nhau trong ánh sáng Đạo quang minh .

Nhân loại reo mừng ngày duyên lành được từ bi lòng ghi ơn dày muôn đời muôn kiếp nguyện cùng đồng tâm đạo sâu qui y. Trên đường giác tha một hôm về rừng Sa La nhập diệt khi trời quang dịu. Rừng mừng hoa lá bao trùm bằng ánh sáng khi muôn khúc nhạc êm vui dâng tiễn Ngài. Gió đem tên Ngài đến muôn phương Pháp pháp bất diệt lên hương. Đời Ngài về muôn loài. Quyết lấp ngay bể đau thương


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *