Trăng Thu

Lời bài hát Trăng Thu


Trăng thu trăng thu, khung tròn vảnh vảnh đầy như mâm bánh mắt như người tỉnh nàng. Ô kìa chú cuội có chơi rước đèn mặc quần áo mới xuống đây cùng em. Tùng dinh dinh tùng dinh tùng dinh dinh tùng dinh lân múa như say, tung bước như bay, ông địa lượn dẻo vòng trong vòng ngòai, trung thu phá cỗ vui ơi là vui đem về em nằm ngủ, nhớ ông trăng cười.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *