Giết Người Trong Mộng

Lời bài hát Giết Người Trong Mộng

(Saigon-1970)

Làm sao giết được người trong mộng

Ðể trả thù duyên kiếp phũ phàng.

Giết người đi ! Giết người đi !

Giết người trong mộng đã bội thề

Giết người đi ! Giết người đi !

Giết người quên tình nghĩa phu thê

Giết người đi ! Giết người đi !

Giết người trong mộng đã đi về

Giết người đi ! Giết người đi !

Giết người như loài bướm đong đưa

Giết người đi ! Giết người mơ !

Giết tình thơ ! Giết người trong mộng mơ.

Làm sao giết được người trong mộng

Ðể trả thù duyên kiếp phũ phàng.

Nhưng người ơi ! Nhưng người ơi !

Sao người trong mộng vẫn hiện về ?

Nhưng người ơi ! Nhưng người ơi !

Sao người trong mộng vẫn say mê ?

Ơi người ơi ! Ơi người ơi !

Sao tình trong mộng vẫn ê chề ?

Ơi người ơi ! Ơi người ơi !

Sao mình trong mộng vẫn ngu si ?

Ơi người ơi ! Ơi người ơi !

Thôi đành thôi, thôi đành thôi

Giết người trong mộng mơ.

Làm sao giữ được người trong mộng

Ðể được tình yêu, dẫu bẽ bàng.

Giết người trong mộng ?

Hay giữ người trong mộng ?

Giết người trong mộng ?

Hay giữ người mộng mơ ?


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *